Algemene voorwaarden

We willen niet teveel voorwaarden, maar wettelijk gezien zijn er een aantal bepalingen.

1. Toepassing
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper kunnen niet beschouwd worden als een dergelijk uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding. Afwijkingen die desgevallend worden toegestaan op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor ze werden toegestaan. De ontvangst door de koper van documenten die deze algemene voorwaarden vermelden, geldt voor hem als aanvaarding. Bij aanvang van de prestatie worden de contracten verondersteld onherroepelijk te zijn goedgekeurd.
2. Levering
De levering gebeurt in beginsel "Ex Works" en in overeenstemming met de voorwaarden op de bestelbon. De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde
3. Betaling
In principe zijn alle rekeningen betaalbaar in EURO in België, tegen de nettoprijs en zonder disconto, voordat levering plaats heeft. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, heeft B-lazy het recht om de lopende contracten te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling en worden alle rekeningen opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldag zal op alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest worden toegepast gelijk aan de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basisherfinancieringstransacties verhoogd met 7%, met een minimum van 12%. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag desgevallend te verhogen met de kost van gerechtelijke vervolging.
4. Klachten
Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de vijf (5) werkdagen na de levering voor wat betreft de goederen of na de factuurdatum voor alle andere punten. Tenzij anders vermeld op de factuur, stemt de factuurdatum overeen met de leveringsdatum. De koper heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting, om welke reden dan ook.
5. Eigendom en Risico
De eigendom van de goederen gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de prijs en B-lazy behoudt zich het recht voor om de goederen desgevallend terug te vorderen. Vanaf de levering worden alle risico's gedragen door de koper.
6. Aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid van B-lazy is beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid B-lazy zich tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade.
7. Rechtskeuze
Belgisch recht is van toepassing op alle punten die niet uitdrukkelijk worden geregeld in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en alle geschillen hieromtrent. In geval van betwisting, als eiser of als verweerder, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van B-lazy bevoegd.
8. Verzaking
Het feit dat B-lazy één of meer clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt(en) in deze algemene voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.